Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Kto może wziąć udział w konkursie „CAP Communication Awards”?

W konkursie udział mogą brać następujące organizacje:

 1. krajowe ministerstwa;
 2. organizacje pozarządowe (NGO);
 3. organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne;
 4. inne organy publiczne lub mieszane;
 5. organizacje zawodowe (w tym związki rolników, stowarzyszenia rolnicze lub stowarzyszenia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich);
 6. ośrodki analityczne, instytucje badawcze lub akademickie;
 7. media; oraz
 8. agencje komunikacyjne / specjaliści zajmujący się komunikacją.

Jakiego rodzaju projekty można przedkładać?

Wszelkie projekty zakończone lub będące w trakcie realizacji, w ramach których wyraźnie przedstawia się tematy związane ze wspólną polityka rolną i w przypadku których etap realizacji rozpoczął się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2011 r.

ZASADY

Procedura składania wniosków

 1. Projekty należy składać do dnia 31 października 2014 r. (piątek), do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (południe).
 2. Wnioski należy składać w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Nie przyjmuje się wniosków w innych językach.
 3. Konkursowe centrum informacyjne będzie służyć pomocą wnioskodawcom. Numer telefonu: +32 2 333 59 54; adres e-mail: capca2014@iservice-europa.eu. Centrum informacyjne będzie pracować w dni robocze w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:30 czasu środkowoeuropejskiego. Zapytania będą rozpatrywane w ciągu trzech dni roboczych od daty ich otrzymania. Przed złożeniem wniosku wszelkie zapytania do centrum informacyjnego należy przesłać do dnia 31 października 2014 r. (piątek), do godziny 09:00 czasu środkowoeuropejskiego.
 4. Przyjmowane będą jedynie całkowicie wypełnione wnioski dotyczące projektów. Dodatkowe materiały nie będą przyjmowane po terminie składania wniosków (tj. po godzinie 12:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia 31 października 2014 r. (piątek)).
 5. Każdy projekt można złożyć tylko raz. Wnioskodawcy mogą złożyć maksymalnie trzy różne projekty, w tej samej kategorii lub w różnych kategoriach.

Proces selekcji

 1. Wnioski spełniające kryteria kwalifikowalności zostaną przekazane do oceny niezależnemu komitetowi preselekcyjnemu złożonemu z trzech ekspertów w dziedzinie komunikacji. Na pierwszym etapie procesu oceny wybrane zostanie wstępnie maksymalnie 15 projektów w każdej kategorii.
 2. Te wstępnie wybrane projekty zostaną ocenione przez jury wysokiego szczebla złożone ze specjalistów w zakresie komunikacji i ekspertów w dziedzinie polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Jury wybierze trzy finałowe projekty w każdej kategorii konkursowej. Jury zastrzega sobie prawo, jeżeli uzna to za stosowne, do przeniesienia projektu wnioskodawcy do innej kategorii niż kategoria, w której projekt został pierwotnie zgłoszony.
 3. Jury będzie mogło przyznać jednemu projektowi SpecjalnąNagrodę Jury.
 4. Decyzja dotycząca ostatecznej klasyfikacji (pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca) w każdej kategorii konkursowej zostanie podjęta przez zaproszone grono specjalistów w dziedzinie komunikacji, którzy będą głosować w trakcie ceremonii wręczenia nagród. Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich projektów w czasie tego wydarzenia, zanim zgromadzone audytorium specjalistów przeprowadzi głosownie.
 5. Osoby odwiedzające stronę konkursu będą mogły wskazać najlepszy według nich projekt spośród dziewięciu finalistów; w rezultacie przyznana zostanie specjalna nagroda uznania — Specjalna Nagroda Publiczności.

Powiadomienie

Wszyscy wnioskodawcy otrzymają powiadomienie, czy przedłożone przez nich projekty kwalifikują się do konkursu.

 1. Do końca listopada autorzy wstępnie wybranych projektów zostaną poinformowani i zaproszeni do dołączenia do bazy najlepszych praktyk. Mniej więcej w tym samym czasie wnioskodawcy, których projekty nie zostały wybrane, zostaną również powiadomieni e-mailem.
 2. Finaliści wybrani przez jury otrzymają zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród i spotkanie integracyjne (które odbędą się 29 stycznia 2015 r. w Brukseli) w celu zaprezentowania swoich projektów. Zaproszenie wraz z zaleceniami dotyczącymi prezentacji, które finaliści będą mieli przedstawić w trakcie ceremonii wręczenia nagród i spotkania integracyjnego, zostanie przesłane do połowy grudnia.

Kryteria oceny

Ocena będzie uwzględniać następujące kwestie:

Cele i strategia komunikacji

Jakość strategii i celów, struktura projektu, rezultaty projektu, program projektu oraz metody zastosowane do realizacji strategii

Adresaci

Znaczenie projektu dla wybranej grupy docelowej, uprzednia ocena potrzeb informacyjnych grupy docelowej, jakość i różnorodność metod zastosowanych w celu dotarcia do wybranej grupy docelowej i aktywne zaangażowanie grupy docelowej w projekcie

Kreatywność / innowacyjność

Podejście koncepcyjne i struktura projektu, aspekty wizualne, innowacyjne i kreatywne połączenie narzędzi, działań i kanałów komunikacyjnych

Skutki

Stopień realizacji założonych celów, stopień osiągnięcia skutków dla grupy docelowej, liczba osób, do których dotarł projekt, liczba i jakość wykorzystanych kanałów komunikacyjnych, opłacalność projektu

Istotne znaczenie w kontekście wspólnej polityki rolnej

Przejrzystość, znaczenie i adekwatność bezpośrednich i pośrednich powiązań z obszarami WPR

Najlepsze praktyki

Projekt jest przykładem najlepszych praktyk pod względem jakości projektu, jego zasięgu, skutków i efektu mnożnikowego, widoczności projektu, upowszechniania i wykorzystania wyników, a także możliwości powielania w innych państwach.

W kategorii „Innowacyjna komunikacja” szczególny nacisk położony zostanie na kreatywne / innowacyjne aspekty zgłaszanych projektów.

Można przedłożyć jeden projekt w danej kategorii lub maksymalnie trzy projekty w jednej kategorii lub różnych kategoriach.

Jury zastrzega sobie prawo, jeżeli uzna to za stosowne, do przeniesienia projektu wnioskodawcy do innej kategorii niż kategoria, w której projekt został pierwotnie zgłoszony.