Navigācijas ceļš

Citi rīki

Noteikumi un atbilstības kritēriji

Kas var piedalīties KLP komunikācijas konkursā?

Piedalīties drīkst šādas organizācijas:

 1. valsts ministrijas;
 2. nevalstiskās organizācijas (NVO);
 3. organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības;
 4. citas valsts, pašvaldību vai jaukta tipa iestādes;
 5. profesionālās organizācijas (tostarp lauksaimnieku, lauksaimniecības vai lauku attīstības apvienības);
 6. ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes;
 7. plašsaziņas līdzekļi;
 8. sabiedrisko attiecību aģentūras (komunikācijas speciālisti).

Kāda veida projektus drīkst iesniegt?

Jebkuru vēl īstenojamu vai jau pabeigtu projektu, kurā sabiedrību skaidri informē par tematiem, kas saistīti ar ES kopējo lauksaimniecības politiku un kura īstenošanas posms nav sācies pirms 2011. gada 1. janvāra.

NOTEIKUMI

Pieteikšanās procedūra

 1. Projekti jāiesniedz līdz piektdienai, 2014. gada 31. oktobrim, pirms plkst. 12.00 (pēc Viduseiropas laika).
 2. Pieteikumi jāiesniedz angļu, franču vai vācu valodā. Citās valodās sagatavotus pieteikumus nepieņems.
 3. Būs pieejams palīdzības dienests, kas palīdzēs pieteikumu iesniedzējiem. Tālrunis: +32 2 333 59 54. E-pasta adrese: capca2014@iservice-europa.eu . Palīdzības dienests strādās darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.30 (pēc Viduseiropas laika). Uz uzdotajiem jautājumiem atbildēs trīs darbadienu laikā pēc to saņemšanas. Pirms pieteikuma iesniegšanas visi jautājumi palīdzības dienestam ir jānosūta līdz piektdienai, 2014. gada 31. oktobrim, plkst. 9.00 (pēc Viduseiropas laika).
 4. Tiks pieņemtas tikai pilnībā aizpildītas projektu pieteikuma veidlapas. Pēc iesniegšanas termiņa beigām (piektdiena, 2014. gada 31. oktobris, plkst. 12.00 pēc Viduseiropas laika) papildu materiālus vairs nepieņems.
 5. Katru projektu drīkst ievadīt tikai vienreiz. Dalībnieki drīkst iesniegt ne vairāk par trim projektiem (vienā un tajā pašā vai dažādās kategorijās).

Atlase

 1. Minētajiem kritērijiem atbilstīgus pieteikumus novērtēs neatkarīga priekšatlases komiteja, kurā būs trīs sabiedrisko attiecību eksperti. Pirmajā novērtēšanas posmā (priekšatlasē) izvēlēsies ne vairāk par 15 projektiem katrā kategorijā.
 2. Šos priekšatlasē izvēlētos projektus novērtēs augsta līmeņa žūrija, kurā ir komunikācijas speciālisti un lauksaimniecības un lauku attīstības politikas eksperti. Katrā no konkursa kategorijām žūrija finālam atlasīs trīs projektus. Žūrija patur tiesības dalībnieka projektu pēc saviem ieskatiem ierindot citā kategorijā nevis tajā, kurā to sākotnēji iesniedzis dalībnieks.
 3. Lēmumu par galīgo vietu sadali (pirmā, otrā, trešā vieta) katrā no konkursa kategorijām pieņems uzaicināta sabiedrisko attiecību speciālistu auditorija, kura apbalvošanas ceremonijas laikā balsos par projektiem. Finālistus uzaicinās apbalvošanas ceremonijas gaitā iepazīstināt ar savu projektu, un tikai tad auditorija ķersies pie balsošanas.
 4. Žūrijai būs iespēja vienam projektam piešķirt žūrijas īpašo balvu.
 5. Konkursa tīmekļa vietnes apmeklētāji kādam no deviņiem finālā iekļuvušajiem projektiem varēs piešķirt savu īpašo plašākas sabiedrībasbalvu.

Paziņošana

Visi pieteikumu iesniedzēji tiks informēti, vai viņu iesniegtie projekti atzīti par atbilstīgiem konkursa kritērijiem.

 1. Līdz novembris beigām informēs priekšatlasē izvēlēto projektu īstenotājus un viņus uzaicinās pievienoties paraugprakses datubāzei. Apmēram tajā pašā laikā pa e-pastu informēs arī tos pieteikumu iesniedzējus, kuru projekti atzīti par kritērijiem neatbilstīgiem.
 2. Žūrijas izvēlētie finālisti saņems uzaicinājumu piedalīties apbalvošanas ceremonijā un sakaru veidošanas pasākumā, lai viņi varētu arī citus iepazīstināt ar savu projektu. Ceremonija notiks 2015. gada 29. janvārī Briselē. Līdz decembra vidum tiks nosūtīts uzaicinājums kopā ar ieteikumiem par prezentācijām, kas finālistiem būs jāsniedz apbalvošanas ceremonijas un sakaru veidošanas pasākuma laikā.

Novērtēšanas kritēriji

Vērtējot projektus, tiks ņemti vērā šādi aspekti:

mērķi un komunikācijas stratēģija

(stratēģijas un mērķu, projekta izveides un rezultātu, projekta programmas un stratēģijas īstenošanas metožu kvalitāte);

mērķauditorija

(projekta atbilstība izvēlētajai mērķauditorijai, auditorijas vajadzības pēc informācijas iepriekšējs novērtējums, mērķauditorijas sasniegšanai izmantoto metožu kvalitāte un daudzveidība un auditorijas aktīva iesaistīšanās projektā);

radošums un novatorisms

(projekta konceptuālā pieeja un izveide, vizuālie aspekti, komunikācijas rīku, darbību un kanālu inovatīva un radoša kombinēšana);

ietekme

(kādā mērā izdevies sasniegt projekta mērķus un mērķauditoriju, informēto cilvēku skaits, izmantoto komunikācijas kanālu skaits un kvalitāte, projekta izmaksu lietderība);

projekta saistība ar ES kopējo lauksaimniecības politiku (KLP)

(tiešu un netiešu saišu ar KLP skaidrība, nozīmība un precizitāte);

paraugprakse

(kādu praktisku labas prakses piemēru piedāvā projekts, proti, projekta kvalitāte, ietekme, daudzkāršošanas efekts, atpazīstamība, izplatīšanas un īstenošanas rezultāti, iespējas projektu īstenot arī citās valstīs).

Kategorijā “Inovatīva informācija” īpaša uzmanība tiks pievērsta iesniegtā projekta radošajiem un novatoriskajiem aspektiem.

Jūs drīkstat iesniegt pa vienam projektam katrā kategorijā vai kopumā līdz trim projektiem vienā un tajā pašā vai atšķirīgās kategorijās.

Žūrija patur tiesības dalībnieka projektu pēc saviem ieskatiem ierindot citā kategorijā, nevis tajā, kurā to sākotnēji iesniedzis dalībnieks.