Navigacijski put

Dodatni alati

uvjeti za prijavu kandidata

Tko može sudjelovati u natječaju za dodjelu Nagrada za komuniciranje o ZPP-u?

Mogu sudjelovati sljedeće organizacije:

 1. nacionalna ministarstva
 2. nevladine udruge (NVO)
 3. organizacije koje predstavljaju lokalne, regionalne i općinske vlasti
 4. druga javna ili mješovita tijela
 5. profesionalne organizacije (uključujući udruge poljoprivrednika, udruge za razvoj poljoprivrede ili ruralni razvoj)
 6. trustovi mozgova („think tanks”), istraživačke ili akademske ustanove
 7. mediji i
 8. komunikacijske agencije / komunikacijski stručnjaci

Kakvi se projekti mogu prijaviti?

Svaki završeni projekt ili onaj u tijeku u okviru kojeg su jasno predstavljene teme zajedničke poljoprivredne politike i čija je faza provedbe započela od 1. siječnja 2011. godine nadalje.

PRAVILA

Postupak prijave

 1. Projekti se moraju prijaviti do petka 31. listopada 2014. godine do 12.00 h (podne).
 2. Prijave moraju biti na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku. Drugi se jezici ne prihvaćaju.
 3. Podnositelji prijave sve upite mogu uputiti službi za korisnike na telefonski broj: +32 2 333 59 54 ili adresu e-pošte: capca2014@iservice-europa.eu. Služba za korisnike bit će dostupna radnim danom 9.00 – 13.00 h i 14.00 – 17.30 h. Upiti će se rješavati u roku od tri radna dana od primitka. Prije podnošenja prijave svi upiti upućeni službi za korisnike trebaju se poslati do petka 31. listopada 2014. do 9.00 h.
 4. U obzir će se uzeti samo potpuno ispunjeni obrasci za prijavu projekta. Dodatni materijali se neće prihvatiti nakon isteka roka (petak 31. listopada 2014., 12.00 h).
 5. Svaki je projekt moguće prijaviti samo jedanput. Podnositelji prijave mogu predati najviše tri različita projekta unutar iste kategorije ili različitih kategorija.

Postupak odabira

 1. Prijave koje ispunjavaju uvjete za prijavu ocijenit će neovisno povjerenstvo za preliminarni odabir sastavljeno od tri komunikacijska stručnjaka. Tijekom ove prve faze postupka ocjenjivanja odabrat će se najviše 15 projekata po kategoriji.
 2. Te će projekte zatim ocijeniti stručni ocjenjivački sud sastavljen od komunikacijskih stručnjaka i stručnjaka za politiku za poljoprivredni i ruralni razvoj. Ocjenjivački sud odabrat će po tri finalista za svaku kategoriju nagrada. Ocjenjivački sud zadržava pravo da, ako to bude potrebno, premjesti projekt podnositelja prijave u drugu kategoriju od one za koju se podnositelj prvotno prijavio.
 3. Ocjenjivački će sud imati mogućnost nagraditi jedan projekt posebnom Nagradom ocjenjivačkog suda.
 4. Odluku o konačnom poretku (prvo, drugo i treće mjesto) za svaku kategoriju nagrada donijet će odabrana publika sastavljena od komunikacijskih stručnjaka koji će glasati tijekom dodjele nagrada. Finalisti će moći predstaviti svoje projekte na tom događanju prije nego što publika donese odluku.
 5. Posebno priznanje, Nagrada javnosti, omogućit će posjetiteljima web-mjesta Nagrada za komuniciranje o ZPP-u da odaberu favorite među devet projekata koji uđu u finale.

Obavještavanje

Svi podnositelji prijave primit će obavijest o prihvatljivosti prijavljenih projekata.

 1. Podnositelji odabranih projekata primit će obavijest i biti pozvani da se priključe bazi podataka najboljih praksi do kraja studenog. I podnositelji čije prijave nisu prihvaćene primit će obavijest putem e-pošte otprilike u isto vrijeme.
 2. Finalisti koje odabere ocjenjivački sud primit će poziv za sudjelovanje na dodjeli nagrada i organiziranom druženju (koje će se održati u Bruxellesu 29. siječnja 2015.) da bi mogli predstaviti svoj projekt. Poziv će biti poslan zajedno sa savjetima za prezentacije koje će finalisti održati na dodjeli nagrada i organiziranom druženjudo sredine prosinca.

Kriteriji ocjenjivanja

Prilikom ocjenjivanja u obzir će se uzeti sljedeće:

Ciljevi i komunikacijska strategija

Kvaliteta strategije i ciljeva, izrada projekta, krajnji rezultati projekta, program projekta i metode za provedbu strategije.

Ciljna publika

Relevantnost projekta za odabranu ciljnu publiku, prethodna procjena potrebe za informacijama ciljne publike, kvaliteta i raznolikost metoda dopiranja do odabrane ciljne publike i aktivno sudjelovanje ciljne publike u projektu.

Kreativnost/inovativnost

Konceptualan pristup i izrada projekta, vizualni aspekti, inovativna i kreativna mješavina komunikacijskih alata, aktivnosti i kanala.

Utjecaj

U kojoj su mjeri ciljevi ispunjeni, u kojoj je mjeri ostvaren utjecaj na ciljnu publiku, broj ljudi do kojih se doprlo, broj i kvaliteta korištenih komunikacijskih kanala, isplativost projekta.

Relevantnost za zajedničku poljoprivrednu politiku

Jasnoća, relevantnost i prikladnost izravnih i neizravnih poveznica s područjima politike ZPP-a.

Najbolja praksa

Projekt pruža studiju slučaja najbolje prakse u smislu: kvalitete projekta, informiranja javnosti, utjecaja i multiplikativnog učinka; vidljivosti projekta, širenja i iskorištavanja rezultata, potencijala za implementaciju u drugim državama.

Za kategoriju „Inovativna komunikacija” poseban naglasak bit će na kreativnim/inovativnim aspektima podnesenog projekta.

Možete prijaviti jedan projekt po kategoriji ili najviše tri različita projekta u istoj ili različitim kategorijama.

Ocjenjivački sud zadržava pravo da, ako to bude potrebno, projekt podnositelja prijave premjesti u drugu kategoriju od one za koju se podnositelj prvotno prijavio.