Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στα Βραβεία Καλύτερης Καμπάνιας;

Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι παρακάτω οργανισμοί ή οργανώσεις:

 1. Εθνικά υπουργεία
 2. Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
 3. Οργανισμοί εκπροσώπησης τοπικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών
 4. Άλλες δημόσιες αρχές ή συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα
 5. Επαγγελματικές οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων γεωργών και των ενώσεων γεωργικής ή αγροτικής ανάπτυξης)
 6. Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
 7. Μέσα ενημέρωσης και
 8. Εταιρείες / επαγγελματίες της επικοινωνίας.

Τι είδους έργα μπορούν να υποβληθούν;

Οποιοαδήποτε δράση που τρέχει ή έχει ολοκληρωθεί και που προβάλλει με κατανοητό τρόπο θέματα σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, και η οποία άρχισε να υλοποιείται το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου 2011.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

 1. Τα έργα πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης CET) την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014.
 2. Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Δεν γίνονται δεκτές άλλες γλώσσες.
 3. Ένα γραφείο υποστήριξης των βραβείων θα είναι στη διάθεση των υποψηφίων. Αριθ. τηλ.: +32 2 333 59 54, ηλεκτρονική διεύθυνση: capca2014@iservice-europa.eu. Το γραφείο υποστήριξης θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9:00 - 13:00 και 14:00-17:30 CET. Τα ερωτήματα θα διεκπεραιώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Προτού υποβληθούν τα έργα, όλα τα ερωτήματα προς το γραφείο υποστήριξης πρέπει να αποσταλούν πριν από τη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 στις 09:00 CET.
 4. Θα γίνονται δεκτές μόνον οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής. Δεν θα γίνεται δεκτό συμπληρωματικό υλικό μετά την προθεσμία υποβολής (Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 στις 12:00 CET).
 5. Κάθε έργο μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έως και τρία διαφορετικά έργα, στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες.

Διαδικασία επιλογής

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα προωθηθούν για αξιολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή προεπιλογής αποτελούμενη από τρεις εμπειρογνώμονες στον τομέα της επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, θα προεπιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο 15 δράσεις ανά κατηγορία.
 2. Οι προεπιλεγμένες αυτές δράσεις θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου αποτελούμενη από ειδικούς του τομέα της επικοινωνίας και εμπειρογνώμονες σε θέματα ανάπτυξης της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες δράσεις σε κάθε μία από τις κατηγορίες των βραβείων. Η κριτική επιτροπή έχει δικαίωμα, αν το κρίνει σκόπιμο, να εντάξει μία δράση σε διαφορετική κατηγορία από αυτή στην οποία υποβλήθηκε αρχικά.
 3. Η κριτική επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να απονείμει σε μία δράση το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.
 4. Η τελική απόφαση για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο κάθε κατηγορίας θα ληφθεί από ειδικούς του τομέα της επικοινωνίας, οι οποίοι θα κληθούν να ψηφίσουν κατά την τελετή βράβευσης. Πριν από την ψηφοφορία του κοινού, θα ζητηθεί από τους φιναλίστ να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε αυτή την εκδήλωση.
 5. Ένα ειδικό τιμητικό βραβείο, το Ειδικό Βραβείο του Κοινού, θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του ιστότοπου των βραβείων να επιλέξουν ανάμεσα στις εννέα καλύτερες δράσεις που έχουν προεπιλεγεί από την κριτική επιτροπή.

Γνωστοποίηση

Όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για το αν είναι επιλέξιμες οι δράσεις που υπέβαλαν.

 1. Οι διοργανωτές των δράσεων που έχουν προεπιλεγεί θα ενημερωθούν σχετικά και θα κληθούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων με τις επιτυχημένες δράσεις έως το τέλος Νοεμβρίου. Επίσης οι υποψήφιοι των οποίων οι προτεινόμενες δράσεις δεν επιλέχθηκαν θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα περίπου το ίδιο διάστημα.
 2. Οι φιναλίστ που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα προσκληθούν να παραστούν στην εκδήλωση γνωριμίας και στην τελετή απονομής των βραβείων (θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 29 Ιανουαρίου 2015) για να παρουσιάσουν τη δράση τους. Η πρόσκληση, μαζί με οδηγίες για την παρουσίαση των δράσεων από τους φιναλίστ στην τελετή, θα αποσταλεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κριτήρια αξιολόγησης

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα εξής:

Στόχοι και στρατηγική επικοινωνίας

Περιεχόμενο της στρατηγικής και επιδιωκόμενοι στόχοι, σχεδιασμός δράσης, αναμενόμενα αποτελέσματα, πρόγραμμα δράσης και μέθοδοι εφαρμογής της στρατηγικής.

Στοχευόμενο κοινό

Συνάφεια της δράσης με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, προκαταρκτική αξιολόγηση των αναγκών πληροφόρησης του στοχευόμενου κοινού, ποιότητα και ποικιλία των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με το στοχευόμενο κοινό και ενεργός συμμετοχή του κοινού στη δράση.

Δημιουργικότητα/καινοτομία

Εννοιολογική προσέγγιση και σχεδιασμός της δράσης, οπτικές διαστάσεις, καινοτόμος και ευρηματικός συνδυασμός εργαλείων, δράσεων και μέσων επικοινωνίας.

Αντίκτυπος

Βαθμός επίτευξης των στόχων και του αντίκτυπου στο στοχευόμενο κοινό, αριθμός των αποδεκτών, αριθμός και ποιότητα των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν και σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της δράσης.

Συνάφεια με την Κοινή Γεωργική Πολιτική

Σαφήνεια, συνάφεια και καταλληλότητα των άμεσων ή έμμεσων σχέσεων με άλλους τομείς πολιτικής της ΚΓΠ

Επιτυχημένες δράσεις

Το έργο πρέπει να αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης δράσης από την άποψη: της ποιότητας, της εμβέλειας, του αντικτύπου και των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, της προβολής, της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και της δυνατότητας εφαρμογής σε άλλες χώρες.

Για την κατηγορία «καινοτόμος επικοινωνία», ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις καινοτόμες/δημιουργικές πτυχές της δράσης.

Μπορείτε να υποβάλετε μία δράση ανά κατηγορία ή έως και τρεις διαφορετικές δράσεις στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες.

Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει σκόπιμο, να εντάξει μία δράση σε διαφορετική κατηγορία από αυτή για την οποία υποβλήθηκε αρχικά.