Cesta

Další nástroje

Kritéria pro účast

Kdo se může zúčastnit soutěže o ceny za komunikaci v oblasti SZP?

Zúčastnit se může kterákoli z těchto organizací:

 1. vnitrostátní ministerstva;
 2. nevládní organizace;
 3. organizace zastupující místní, regionální a obecní úřady;
 4. jiné veřejné či smíšené orgány;
 5. profesní organizace (mj. sdružení zemědělců či sdružení pro rozvoj zemědělství a venkova);
 6. střediska nezávislých analytiků (think tanks), výzkumné a akademické instituce;
 7. média a
 8. komunikační agentury / profesionálové v oboru komunikace.

Jaký typ projektů lze přihlásit?

Probíhající nebo dokončený projekt, který se zaměřuje na informování o tématech souvisejících se společnou zemědělskou politikou, pokud fáze jeho provádění nezačala před 1. lednem 2011.

Pravidla

Postup při přihlášení

 1. Projekty je třeba zaslat do pátku 31. října 2014 do12:00hodin středoevropského času (poledne).
 2. Přihlášky je třeba zaslat v angličtině, francouzštině či němčině. Přihlášky v jiných jazycích nebudou přijaty.
 3. S žádostí o pomoc se soutěžící mohou obracet na kontaktní místo. Jeho telefonní číslo je: +32 2 333 59 54, e-mailová adresa: capca2014@iservice-europa.eu. Provozní doba kontaktního místa v pracovních dnech je 9:00–13:00 a 14:00–17:30 hodin středoevropského času. Dotazy budou vyřízeny do tří pracovních dnů ode dne doručení. Všechny dotazy určené kontaktnímu místu, které mají být vyřešeny před vlastním zasláním projektu, je třeba odeslat nejpozdějiv  pátek 31. října 2014 do 09:00 hodin středoevropského času.
 4. Do soutěže budou zařazeny pouze úplné přihláškové formuláře. Po uzávěrce (pátek 31. října 2014 ve 12:00 hodin středoevropského času) nebudou přijímány žádné dodatečné materiály.
 5. Každý projekt lze přihlásit pouze jednou. Soutěžící mohou přihlásit nejvýše tři různé projekty, a to buď v rámci jedné kategorie, nebo v různých kategoriích.

Postup při výběru

 1. Přihlášky, které splňují kritéria pro účast, budou k vyhodnocení postoupeny nezávislé výběrové komisi složené ze tří odborníků v oboru komunikace. Během této první fáze hodnocení proběhne v každé kategorii první předběžný výběr, v jehož rámci bude určeno nejvýše patnáct postupujících projektů.
 2. Takto vybrané projekty bude hodnotit porota na vysoké úrovni složená ze specialistů na komunikaci a odborníků na zemědělskou politiku a politiku rozvoje venkova. Porota u každé ze tří soutěžních kategorií vybere tři finalisty. Vyhrazuje si přitom právo projekt případně přeřadit do jiné kategorie, než do jaké jej soutěžící původně přihlásil/a.
 3. Porota může jednomu z projektů udělit zvláštní cenu poroty.
 4. O konečném pořadí (první, druhé a třetí místo) v rámci každé z kategorií rozhodne hlasováním plénum z řad odborníků v oblasti komunikace, kteří budou na slavnostní udělování cen pozváni. Finalisté budou mít v rámci této akce před vlastním hlasováním možnost svůj projekt publiku představit.
 5. Návštěvníci webových stránek soutěže budou moci formou zvláštní ceny široké veřejnosti vyjádřit své uznání projektu, který z devíti finalistů vyberou jako nejlepší.

Oznámení

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku, obdrží oznámení o tom, zda jimi předložené projekty splňují kritéria pro účast v soutěži.

 1. Soutěžící, jejichž projekty uspěly v předběžném výběru, budou do konce listopad vyrozuměni a vyzváni, aby se zapojili do databáze osvědčených postupů. Soutěžící, kteří nepostoupili, o tom budou přibližně ve stejné době informováni e-mailem.
 2. Porotou vybraní finalisté budou pozváni na slavnostní udělování cen spojené s akcí zaměřenou na navazování kontaktů (které proběhne 29. ledna 2015 v Bruselu), kde svůj projekt představí. Do poloviny prosince pak bude finalistům zaslána pozvánka společně s doporučeními k prezentacím, které se od nich během slavnostního udělování cen spojeného s akcí zaměřenou na navazování kontaktů očekávají.

Kritéria hodnocení

Při hodnocení se zohlední:

Cíle a komunikační strategie

Kvalita strategie a cílů, koncepce projektu, očekávané výsledky projektu, program projektu a metody použité k provedení strategie.

Cílová skupina

Vztah projektu k cílové skupině, předběžné posouzení toho, jaké informace cílová skupina potřebuje, kvalita a rozmanitost metod použitých k oslovení cílové skupiny a k dosažení jejího aktivního zapojení do projektu.

Tvořivost/inovace

Koncepční přístup a koncepce projektu, vizuální aspekty, inovativní a tvořivá kombinace komunikačních nástrojů, akcí a kanálů.

Dopad

Rozsah, v němž došlo k naplnění cílů, míra, v níž bylo dosaženo zamýšleného dopadu u cílové skupiny, počet oslovených osob, množství a kvalita využitých komunikačních kanálů a nákladová efektivita projektu.

Vztah ke společné zemědělské politice

Srozumitelnost, relevantnost a vhodnost přímých či nepřímých vazeb na oblasti společné zemědělské politiky.

Osvědčené postupy

Možnost využít projekt jako případovou studii osvědčeného postupu z hlediska kvality, dopadu a multiplikačního efektu; míra zviditelnění projektu, rozšíření a využití výsledků projektu a jeho potenciál stát se vzorem pro postup v jiných zemích.

U kategorie „inovativní komunikace“ se bude klást zvláštní důraz na tvořivé/inovativní aspekty zaslaného projektu.

Za každou kategorii můžete předložit jeden projekt nebo až tři různé projekty v rámci jedné kategorie nebo různých kategorií.

Porota si vyhrazuje právo projekt případně přeřadit do jiné kategorie, než do jaké jej soutěžící původně přihlásil/a.