Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

критерии за допустимост

Кой може да участва в наградите за комуникация?

Всяка от следните организации може да участва:

 1. Национални министерства;
 2. Неправителствени организации (НПО);
 3. Организации, представляващи местни, регионални и общински органи;
 4. Други публични или смесени органи;
 5. Професионални организации (включително асоциации на земеделски производители, земеделски асоциации или асоциации за развитие на селските райони);
 6. Мозъчни тръстове, изследователски и академични институции;
 7. Медии; и
 8. Комуникационни агенции / комуникационни експерти.

Какви видове проекти могат да бъдат подавани за участие?

Всички текущи или приключили проекти, които очевидно информират по теми, свързани с общата селскостопанска политика, и за които етапът на изпълнение е започнал не по-рано от 1 януари 2011 г.

правила

Процедура за кандидатстване

 1. Проектите трябва да бъдат подадени преди 12:00 часа на обяд по централноевропейско време в петък, 31 октомври 2014 г.
 2. Формулярите за кандидатстване трябва да са попълнени на английски, френски или немски език. Не се приемат формуляри, попълнени на други езици.
 3. Бюро за помощ във връзка с наградите ще бъде на разположение за оказване на съдействие на кандидатите. Телефонен номер: +32 2 333 59 54. Имейл адрес: capca2014@iservice-europa.eu. Бюрото за помощ ще е на разположение в работни дни между 9:00-13:00 и 14:00-17:30 часа централноевропейско време. Запитванията ще се обработват в рамките на три работни дни от получаването им. Преди подаването на кандидатурите всички запитвания до бюрото за помощ следва да бъдат изпратени преди летък, 31 октомври 2014 г., 09:00 часа централноевропейско време.
 4. Ще бъдат приемани само изцяло попълнени формуляри за кандидатстване с проекти. Допълнителни материали няма да бъдат приемани след изтичане на крайния срок (петък, 31 октомври 2014 г., 12:00 часа централноевропейско време).
 5. Всеки проект може да бъде подаден само веднъж. Кандидатите могат да подават до три различни проекта в една и съща или в няколко категории.

Процес по подбор

 1. Кандидатурите, отговарящи на критериите за допустимост, ще бъдат предадени за оценка, която се извършва от независима комисия за предварителен подбор, съставена от трима експерти в областта на комуникациите. По време на този първи етап от процеса на оценяване ще бъде направен първи предварителен подбор от максимум 15 проекта за всяка категория.
 2. Проектите, които преминат през предварителния подбор, ще бъдат оценявани от жури на високо равнище, съставено от специалисти в областта на комуникацията и експерти в областта на политиката за земеделието и развитието на селските райони. Журито ще избере по три проекта финалисти във всяка от конкурсните категории. Журито си запазва правото, ако счита за подходящо, да пренасочи проект на кандидат към друга категория, различна от тази, в която първоначално е кандидатствал.
 3. Журито ще има възможност да връчи Специална награда на журито на един проект.
 4. Решението за крайното класиране (първо, второ, трето място) за всяка конкурсна категория ще бъде взето от поканена аудитория от специалисти в областта на комуникацията, които ще гласуват по време на церемонията по награждаването. Финалистите ще бъдат поканени да представят проектите си по време на тази проява, преди аудиторията да гласува.
 5. Връчването на специално отличие — Специалната награда на обществеността — ще даде възможност на посетителите на уебсайта на наградите да определят предпочитания от тях победител измежду 9-те проекта, които са достигнали до финала.

Уведомление

Всички кандидати ще получат уведомление дали подадените от тях проекти са допустими за участие.

 1. Подателите на преминалите през предварителния подбор проекти ще бъдат информирани и поканени да се регистрират в базата данни за най-добри практики до края на ноември. Неуспелите кандидати също ще бъдат уведомени по имейл по същото време.
 2. Финалистите, избрани от жури, ще получат покана за участие в церемонията по награждаване и мероприятието за създаване на мрежи (което ще се проведе в Брюксел на 29 януари 2015 г.), за да представят проектите си. Поканата, заедно със съвети относно презентациите, които финалистите се очаква да изнесат по време на церемонията по награждаване и мероприятието за създаване на мрежи, ще бъде изпратена до средата на ноември.

Критерии за оценка

При оценяване ще се вземат предвид следните критерии:

Цели и комуникационна стратегия

Качество на стратегията и целите, дизайн на проекта, резултати от проекта, програма на проекта и методи, използвани за осъществяване на стратегията

Целева аудитория

До каква степен проектът е значим за избраната целева аудитория, предварителна оценка на информационните нужди на целевата аудитория, качество и разнообразие на използваните методи за достигане до избраната целева аудитория и активна ангажираност на целевата аудитория в проекта

Творчество/Иновация

Концептуален подход и дизайн на проекта, визуални аспекти, иновативен и творчески микс от комуникационни инструменти, инициативи и канали

Въздействие

Степента, до която са реализирани целите, степента, до която е постигнато въздействието върху целевата аудитория, броят на хората, до които е достигнато, броят и качеството на използваните комуникационни канали, икономическата ефективност на проекта.

Връзка с Общата селскостопанска политика

Яснота, приложимост и уместност на преките или непреки връзки с областите на политика в рамките на ОСП

Най-добри практики

Проектът представлява конкретен пример за най-добри практики по отношение на: качество на проекта, обхват, въздействие, мултиплициращ ефект; видимо присъствие на проекта, разпространение и приложение на резултатите, потенциал за възпроизвеждане в други държави

За категорията „Иновативни комуникации“ специален акцент ще се постави върху творческите/иновативни аспекти на подадения проект.

Можете да кандидатствате с един проект за всяка категория или до три различни проекта в една и съща или в няколко категории.

 Журито си запазва правото, ако сметне за подходящо, да пренасочи проект на кандидат към друга категория, различна от тази, в която първоначално е кандидатствал.