Sökväg

Ytterligare verktyg

a. VAD ÄR SYFTET MED PRISET?

Syftet med EU:s kommunikationspris är att hitta de bästa projekten för kommunikation om EU:s jordbrukspolitik. Bidragen skickas in via EU-webbplatsen europa.eu. De bästa projekten kommer att läggas ut på nätet, under överinseende av Pierre SCHELLEKENS (chef för enhet E5, Intern och extern kommunikation – Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling), som är registeransvarig.

Vi samlar in dina personuppgifter på nätet och behandlar dem i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

b. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR NI IN OCH VILKEN TEKNIK ANVÄNDER NI?

Vi samlar in och bearbetar de personuppgifter som behövs för att du ska kunna delta i tävlingen, bland annat för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifterna behövs för att EU-kommissionen ska kunna organisera och genomföra tävlingen och därigenom uppfylla sitt lagstadgade uppdrag.

Systemet använder s.k. sessionskakor för att underlätta kommunikationen mellan dig och webbplatsens server. Därför måste din webbläsare vara inställd så att den accepterar kakor. Systemet samlar dock inte in någon personlig eller konfidentiell information och registrerar inte din dators IP-adress. Kakorna försvinner när du stänger din webbläsare.

Alla personuppgifter och all annan information som samlas in i samband med tävlingen sparas på en dator hos underleverantören, som är registerförare och ansvarar för att reglerna för sekretess och skydd av personuppgifter i förordning (EG) nr 45/2001 följs.

c. VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA UPPGIFTER OCH VEM FÅR SE DEM?

Dina uppgifter kommer att vara tillgängliga för ICF Mostra och EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Agri).

Ditt namn och projektsammanfattningen kan komma att läggas ut på nätet eller publiceras i kommissionens publikationer.

d. HUR SKYDDAR NI MINA UPPGIFTER?

Dina bidrag sparas i en skyddad databas. ICF Mostra ser till att reglerna för sekretess och skydd av personuppgifter i förordning (EG) nr 45/2001 följs. En kopia av databasen kommer att överföras och lagras av kommissionen (GD Agri, enhet K.1).

e. HUR KAN JAG KONTROLLERA, ÄNDRA ELLER RADERA MINA UPPGIFTER?

Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, kontakta vår helpdesk som sköts av ICF Mostra på nedanstående kontaktadress och förklara hur du vill att dina uppgifter ska behandlas.

f. HUR LÄNGE SPARAR NI UPPGIFTERNA?

Dina uppgifter finns kvar i databasen tills vinnarna är utsedda och högst fem år efter tävlingen.

g. VEM KAN JAG KONTAKTA?

Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, eller om du har frågor om tävlingen, de uppgifter som behandlas i samband med tävlingen, eller dina rättigheter kan du kontakta vår helpdesk. Du kan ringa eller mejla oss:

Telefon: +32 2 333 59 54

E-post: capca2014@iservice-europa.eu

Helpdeskansvarig är ICF Mostra S.A. på uppdrag av kommissionen.

h. KLAGOMÅL

Vid en eventuell tvist kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen.