Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

a. CIEĽ

Cieľom ocenení v oblasti komunikácie o SPP je určiť najlepšie projekty v oblasti komunikácie v súvislosti s otázkami SPP. Prihlášky sa podávajú prostredníctvom online systému na webovej stránke Európskej komisie Europa. Určené projekty s najlepšími postupmi sa uverejnia na webe v rámci zodpovednosti Pierra SCHELLEKENSA (vedúci oddelenia E5, Vnútorná a vonkajšia komunikácia – Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka), ktorý vykonáva funkciu kontrolóra.

Keďže táto online služba zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje, uplatňujú sa na ňu ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

b. aké osobné informácie zhromažďujeme a akými technickými prostriedkami?

Zhromažďované a ďalej spracúvané osobné údaje sú údaje nevyhnutné na účasť v súťaži, ako je meno/priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Spracúvanie osobných údajov súvisiace s organizáciou a riadením tejto súťaže sú nevyhnutné na riadenie a fungovanie Európskej komisie, a to na základe poverenia vychádzajúceho zo zmlúv.

Systém používa súbory cookies počas komunikácie na zabezpečenie komunikácie medzi klientom a serverom. Preto si musíte nastaviť svoj prehliadač tak, aby prijímal súbory cookies. Systém však nezhromažďuje žiadne osobné ani dôverné informácie, ani IP adresu vášho počítača. Súbory cookies sa vymažú hneď po ukončení komunikácie.

Zhromaždené osobné údaje a všetky informácie súvisiace s uvedenou súťažou sa uchovávajú v počítači externého dodávateľa, ktorý pôsobí ako spracovateľ, ktorý ručí za ochranu a dôverný charakter spracovania údajov podľa požiadaviek nariadenia (ES) č. 45/2001.

c. kto má prístup k vašim informáciám a komu sa ukazujú?

· K vašim údajom má prístup spoločnosť ICF Mostra a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI).

· Vaše meno a zhrnutie projektu sa môžu uverejniť na webovej stránke alebo v publikáciách Európskej komisie. 

d. ako chránime a zabezpečujeme vaše informácie?

Vaše prihlášky sa zaznamenávajú v zabezpečenej a chránenej databáze. Spoločnosť ICF Mostra zaručuje ochranu a dôvernosť údajov podľa požiadaviek nariadenia (ES) č. 45/2001. Kópia databázy prihlášok sa prevedie do Európskej komisie (GR AGRI K1), ktorá ich uloží.

e. ako môžete overiť, upraviť alebo vymazať svoje informácie?

V prípade, ak chcete overiť, ktoré osobné údaje sa vo vašom mene ukladajú, upraviť ich, opraviť alebo vymazať, obráťte sa na asistenčné stredisko spravované spoločnosťou ICF Mostra – jeho kontaktné informácie sú uvedené ďalej – a jednoznačne uveďte svoju žiadosť.

f. ako dlho budeme uchovávať vaše údaje?

Vaše osobné identifikačné údaje ostanú v databáze až do ukončenia vyhodnotenia súťaže a najviac 5 rokov od ukončenia súťaže.

g. kontaktné informácie

Ak by ste chceli overiť, ktoré osobné údaje sa vo vašom mene ukladajú, upraviť ich, opraviť alebo vymazať, alebo ak máte otázky týkajúce sa súťaže alebo akýchkoľvek informácií spracúvaných v súvislosti s oceneniami v oblasti komunikácie o SPP, alebo otázky o vašich právach, obráťte sa na asistenčné stredisko ocenení v oblasti komunikácie o SPP, ktoré funguje v rámci zodpovednosti kontrolóra, a použite na to tieto kontaktné informácie:

CAP Communication Awards Helpdesk

Spravované spoločnosťou ICF Mostra S.A. v mene Európskej komisie

Telefón: +32 2 333 59 54

E-mail: capca2014@iservice-europa.eu

8. sťažnosti

V prípade sporu sa môžete so sťažnosťami obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.