Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

a. CEL

Celem konkursu „CAP Communication Awards” jest wskazanie najlepszych projektów w dziedzinie komunikacji w zakresie WPR. Wnioski są składane poprzez system internetowy na administrowanej przez Komisję Europejską stronie Europa. Wybrane projekty będące przykładem najlepszych praktyk zostaną opublikowane na tej stronie internetowej, a odpowiedzialnym za to będzie Mr Pierre SCHELLEKENS (Kierownik Działu E5, Komunikacja Wewnętrzna i Zewnętrzna – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), działający w charakterze administratora danych.

Ponieważ nasz serwis internetowy gromadzi i przetwarza dalej dane osobowe, zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

b. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I ZA POMOCĄ JAKICH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH?

Dane osobowe gromadzone i dalej przetwarzane to dane niezbędne do udziału w konkursie, takie jak nazwa / nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Operacje przetwarzania danych osobowych związane z organizacją konkursu i zarządzaniem nim są niezbędne z punktu widzenia zarządzania i funkcjonowania Komisji Europejskiej, zgodnie z mandatem określonym w Traktatach.

System wykorzystuje podczas sesji pliki cookies w celu zapewnienia komunikacji między klientem a serwerem. Z tego względu wyszukiwarka musi być tak skonfigurowana, aby akceptować pliki cookies. Natomiast system nie pobiera żadnych informacji osobowych bądź poufnych ani adresów IP z Państwa komputera. Pliki cookies znikają po zakończeniu sesji.

Zgromadzone dane osobowe i wszelkie informacje związane z wyżej wspomnianym konkursem są przechowywane na komputerze zewnętrznego wykonawcy, działającego w charakterze przetwarzającego dane, przy zagwarantowaniu ochrony danych i poufności zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

c. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH I KOMU SĄ ONE UJAWNIANE?

· Państwa dane zostaną udostępnione agencji ICF Mostra oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji Europejskiej.

· Nazwa / imię i nazwisko oraz streszczenie projektu mogą zostać udostępnione publicznie na stronie internetowej oraz w publikacjach Komisji Europejskiej (KE).

d. JAK CHRONIMY I ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE?

Zgłoszenia są zapisywane w zabezpieczonej i chronionej bazie danych. ICF Mostra gwarantuje ochronę i poufność danych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001. Kopia bazy zgłoszeń zostanie przekazana Komisji Europejskiej (DG AGRI K1A) i będzie przez nią przechowywana.

e. JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ, ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ DANE?

W przypadku gdy chcą Państwo sprawdzić, jakie dane osobowe są przechowywane w Państwa imieniu, zmienić, poprawić lub usunąć je, należy skontaktować się z centrum informacyjnym zarządzanym przez ICF Mostra, korzystając z poniższych danych kontaktowych i określając wyraźnie, czego dotyczy zapytanie.

f. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE?

Osobowe dane identyfikacyjne pozostaną w bazie danych do czasu zakończenia oceny konkursu, maksymalnie przez 5 lat od zakończenia konkursu.

g. DANE KONTAKTOWE

W przypadku gdy chcą Państwo sprawdzić, jakie dane osobowe są przechowywane w Państwa imieniu, zmienić, poprawić lub usunąć je lub jeżeli mają Państwo pytania dotyczące konkursu, jakichkolwiek informacji przetwarzanych w kontekście konkursu „CAP Communication Awards” bądź Państwa praw, należy skontaktować się z centrum informacyjnym konkursu „CAP Communication Awards”, działającym w charakterze administratora danych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Centrum informacyjne konkursu “CAP Communication Awards”

zarządzane przez ICF Mostra S.A. w imieniu Komisji Europejskiej

Telefon: +32 2 333 59 54

E-mail: capca2014@iservice-europa.eu

h. ODWOŁANIA

Skargi w przypadku konfliktu należy kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.