Navigācijas ceļš

Citi rīki

a. MĒRĶIS

KLP komunikācijas balvu konkursu rīko, lai izraudzītu vislabākos projektus KLP jautājumu skaidrošanas jomā. Pieteikumus iesniedz, izmantojot tiešsaistes sistēmu, kas tiek viesota EK tīmekļa vietnē “Europa”. Izraudzītos labākās prakses projektus publicēs tīmeklī, un šo projektu publicēšanu pārraudzīs atbildīgā persona Pjērs Šellekens (Lauksaimniecības un lauku attīstības direktorāta struktūrvienības E5 – “Iekšējā un ārējā komunikācija” vadītājs).

Tā kā ar šī tiešsaistes pakalpojuma starpniecību apkopo un apstrādā personas datus, piemērojamā likumdošana ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

b. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APKOPOJAM UN AR KĀDIEM TEHNISKAJIEM LĪDZEKĻIEM TO VEICAM?

Apkopotie un apstrādātie personu dati ir dati, kas jāsniedz, piedaloties šajā konkursā — vārds/uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Personas datu apstrādes operācijas, kas saistītas ar šī konkursa organizāciju un vadību, ir vajadzīgas Eiropas Komisijas vadībai un darbībai atbilstīgi Līgumiem.

Sistēma izmanto sesijas sīkdatnes (“cookies”), lai nodrošinātu saziņu starp klientu un serveri. Tāpēc jūsu pārlūkprogrammai ir jābūt konfigurētai tā, lai tā varētu pieņemt sīkdatnes. Tomēr tā neievāc no jūsu datora nekāda veida privātu vai konfidenciālu informāciju, nedz arī IP adreses. Sīkdatnes pazūd pēc sesijas pārtraukšanas.

Savāktos personas datus un visu informāciju, kas saistīta ar šo konkursu, uzglabā ārējā līgumslēdzēja (datu apstrādātāja) datorā, un līgumslēdzējs garantē datu aizsardzību un konfidencialitāti atbilstīgi Regulai (EK) 45/2001.

c. KAM IR PIEEJAMA JŪSU INFORMĀCIJA UN KAM ŠO INFORMĀCIJU IZPAUŽ?

· Jūsu dati būs pieejami aģentūrai “ICF Mostra” un Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātam (ĢD AGRI).

· Jūsu vārdu/uzvārdu un projekta kopsavilkumu publicēs tīmeklī vai Eiropas Komisijas (EK) publikācijās.

d. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU SNIEGTO INFORMĀCIJU?

Konkursam iesniegtos projektus reģistrē drošā un aizsargātā datubāzē. Aģentūra “ICF Mostra” garantē datu aizsardzību un konfidencialitāti atbilstīgi Regulai (EK) 45/2001. Konkursam iesniegto projektu datubāzes kopiju pārsūtīs uz Eiropas Komisiju (ĢD AGRI K1) un tur glabās.

e. KĀ SAVUS DATUS VARAT PĀRBAUDĪT, LABOT VAI DZĒST?

Ja vēlaties pārbaudīt, kurus personas datus jūsu vārdā glabā, vai vēlaties, lai tos mainītu, labotu vai dzēstu, lūdzam sazināties ar palīdzības dienestu, kuru vada aģentūra “ICF Mostra”, izmantojot zemāk sniegto kontaktinformāciju un precīzi formulējot savu prasību.

f. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Jūsu personas datus datubāzē glabās līdz brīdim, kad konkursam iesniegtie projekti būs novērtēti, un ilgākais 5 gadus pēc konkursa beigām.

g. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja vēlaties pārbaudīt to, kurus personas datus par datu apstrādi atbildīgā persona jūsu vārdā glabā, vai vēlaties, lai tos mainītu, labotu vai dzēstu, vai arī vēlaties saņemt atbildes uz jautājumiem par šo konkursu, par informāciju, kas tiek apstrādāta saistībā ar KLP komunikācijas balvu konkursu, vai par savām tiesībām, lūdzam sazināties ar KLP komunikācijas balvu konkursa palīdzības dienestu, kas pakļauts par datu apstrādi atbildīgajai personai. Kontaktinformācija:

KLP KOMUNIKĀCIJAS BALVU KONKURSS 2014

Eiropas Komisijas vārdā pārvalda ICF Mostra S.A.

Tālrunis: +32 2 333 59 54

E-pasts: capca2014@iservice-europa.eu

h. SŪDZĪBAS

Domstarpību gadījumā sūdzības jāsūta Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam.