Naršymo kelias

Papildomos priemonės

a. TIKSLAS

BŽŪP komunikacijos apdovanojimais siekiama nustatyti geriausius projektus informavimo su BŽŪP susijusiais klausimais srityje. Paraiškos teikiamos per internetinę sistemą, įdiegtą EK svetainėje „Europa“. Nustatytieji geriausiosios patirties projektai bus paskelbti internete; už tai atsakingas p. Pierre SCHELLEKENS (Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato E5 padalinio „Vidaus ir išorės ryšiai“ skyriaus vadovas), kartu einantis ir kontrolieriaus pareigas.

Kadangi naudojant šią internetinę priemonę renkami ir papildomai apdorojami asmens duomenys, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

b. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIOMIS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS TAI DAROME?

Renkami ir papildomai apdorojami tokie asmens duomenys, kurie yra būtini norint dalyvauti konkurse, pvz., vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Su šio konkurso organizavimu ir valdymu susijusių asmens duomenų apdorojimo operacijos yra būtinos Europos Komisijos valdymui ir darbui, atsižvelgiant į sutartimis nustatytus įgaliojimus.

Siekiant užtikrinti kliento ir serverio tarpusavio ryšį, sistemoje naudojami seanso slapukai. Todėl Jūsų naršyklė turi būti sukonfigūruota taip, kad būtų priimami slapukai. Tačiau sistema nerenka jokios asmeninės ar slaptos informacijos arba Jūsų asmeninio kompiuterio IP adreso. Slapukai panaikinami iš karto, kai tik baigiamas seansas.

Surinkti asmens duomenys ir visa informacija, susiję su pirmiau minėtu konkursu, saugomi išorės rangovo, kuris pasitelkiamas kaip vykdytojas, kompiuteryje; rangovas užtikrina duomenų apsaugą ir konfidencialumą, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

c. KAS GALĖS GAUTI MANO INFORMACIJĄ IR KAM JI BUS ATSKLEIDŽIAMA?

Jūsų informaciją galės gauti „ICF Mostra“ ir Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas.

Jūsų vardas (pavadinimas) ir projekto santrauka gali būti viešai skelbiami internete arba Europos Komisijos (EK) leidiniuose.

d. KAIP BUS SAUGOMA MANO INFORMACIJA?

Jūsų pateikta informacija įrašoma į saugią duomenų bazę. ICF Mostra garantuoja duomenų apsaugą ir konfidencialumą, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001. Pateiktų duomenų bazės kopija bus perduota saugoti Europos Komisijai (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD K1 padaliniui).

e. KAIP PATIKRINTI, PAKEISTI ARBA PAŠALINTI SAVO INFORMACIJĄ?

Norėdami patikrinti, kokie asmens duomenys saugomi Jūsų vardu, norėdami juos pakeisti, pataisyti arba pašalinti, susisiekite su ICF Mostra valdoma pagalbos tarnyba, naudodamiesi toliau pateikta kontaktine informacija ir aiškiai išdėstydami savo prašymą.

f. KIEK LAIKO BUS SAUGOMI MANO DUOMENYS?

Jūsų asmens tapatybės duomenys bus saugomi duomenų bazėje, kol bus baigtas konkurso vertinimas, bet ne ilgiau kaip 5 metų nuo konkurso pabaigos.

g. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Norėdami patikrinti, kokie asmens duomenys saugomi Jūsų vardu, norėdami juos pakeisti, pataisyti arba pašalinti, arba jeigu turite klausimų dėl konkurso arba apdorojamos informacijos, susijusios su BŽŪP komunikacijos apdovanojimais, arba dėl Jūsų teisių, susisiekite su BŽŪP komunikacijos apdovanojimų pagalbos tarnyba, už kurios veiklą yra atsakingas kontrolierius, naudodamiesi šia kontaktine informacija:

BŽŪP komunikacijos apdovanojimų pagalbos tarnyba

Europos Komisijos vardu valdoma bendrovės ICF Mostra S.A.

Telefonas: +32 2 333 59 54

El. paštas: capca2014@iservice-europa.eu

h. SKUNDAI

Kilus nesutarimų, galima pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.