Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

α. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος των Βραβείων Καλύτερης Καμπάνιας για την ΚΓΠ είναι η επιλογή των καλύτερων δράσεων επικοινωνίας για θέματα σχετικά με την ΚΓΠ. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω διαδικτυακού συστήματος στον ιστότοπο Europa. Οι δράσεις που θα επιλεγούν θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, υπ’ ευθύνη του κ Pierre SCHELLEKENS (προϊσταμένου της μονάδας E5, Εσωτερική και Εξωτερική Επικοινωνία της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της επεξεργασίας.

Δεδομένου ότι η διαδικτυακή αυτή υπηρεσία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους φορείς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

β. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ;

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω είναι δεδομένα που είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όπως το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διοργάνωσης και διαχείρισης αυτού του διαγωνισμού είναι αναγκαία για τη διοίκηση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ορίζουν οι Συνθήκες.

Tο σύστημα χρησιμοποιεί «cookies» για τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση «cookies». Ωστόσο, το σύστημα δεν συλλέγει κανενός είδους πληροφορίες προσωπικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα ούτε διευθύνσεις IP από τον Η/Υ σας. Tα «cookies» εξαφανίζονται μόλις λήξει η επικοινωνία.

Τα προσωπικά δεδομένα και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο του προαναφερθέντος διαγωνισμού αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού συνεργάτη στον οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία τους και ο οποίος εγγυάται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 45/2001.

γ. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΑ;

Δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα σας θα έχουν η ICF Mostra και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το όνομά σας και η σύνοψη της δράσης σας μπορούν να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο ή στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

δ. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ;

Τα στοιχεία που υποβάλλετε καταχωρίζονται σε ασφαλή και προστατευμένη βάση δεδομένων. Η ICF Mostra εγγυάται την προστασία και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (EΚ) 45/2001. Αντίγραφο της βάσης δεδομένων με τα υποβληθέντα έργα θα μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG AGRI E5), όπου θα αποθηκευτεί.

ε. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ;

Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για λογαριασμό σας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, επικοινωνήστε με το γραφείο υποστήριξης που διαχειρίζεται η ICF Mostra, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημά σας.

στ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτότητας θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των συμμετοχών στο διαγωνισμό, και το αργότερο 5 χρόνια μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αν επιθυμείτε να ελέγξετε ποια προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποθηκευτεί για λογαριασμό σας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, ή αν έχετε απορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, την επεξεργασία στοιχείων στο πλαίσιο των Βραβείων Καλύτερης Καμπάνιας για την ΚΓΠ ή τα δικαιώματά σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης που λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου για τον έλεγχο της επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Γραφείο Υποστήριξης Βραβείων Καλύτερης Καμπάνιας για την ΚΓΠ

που διαχειρίζεται η ICF MOSTRA S.A. εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τηλέφωνο: +32 2 333 59 54

Ηλεκτρονική διεύθυνση: capca2014@iservice-europa.eu

η. ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.