Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

a. ЦЕЛ

Целта на наградите за комуникация в областта на ОСП е да се идентифицират най-добрите проекти в областта на осведомяването по въпроси, свързани с ОСП. Формулярите за кандидатстване се подават чрез онлайн система, качена на уебсайта Europa на Европейската комисия. Идентифицираните проекти с най-добри практики ще бъдат публикувани в интернет под отговорността на г-н Pierre SCHELLEKENS (ръководител на отдел E5, „Вътрешна и външна комуникация“ — Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“) в качеството ѝ на контрольор.

Тъй като чрез тази онлайн услуга се събират и обработват лични данни, към нея се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

б. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И С КАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА СТАВА ТОВА?

Събираните и допълнително обработвани лични данни са данни, необходими за участието в конкурса, като например име/фамилия, имейл адрес и телефонен номер.

Операциите по обработване на личните данни, свързани с организацията и управлението на този конкурс, са необходими за управлението и функционирането на Европейската комисия, както е посочено в Договорите.

Системата използва бисквитки по време на сесията, за да се осигури комуникацията между клиента и сървъра. Ето защо е необходимо браузърът Ви да е конфигуриран да приема бисквитки. Същевременно не се събират никакви лични или поверителни данни, нито IP адреси от Вашия компютър. Бисквитките изчезват след приключване на сесията.

Събраните лични данни и цялата информация, свързана с горепосочения конкурс, се съхраняват в компютър на външен изпълнител, който действа като администратор и гарантира защитата на данните и поверителността, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.

в. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ И НА КОГО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТЕ?

Достъп до данните Ви ще имат ICF Mostra и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

Вашето име и резюмето на Вашия проект могат да бъдат публично оповестени в интернет или в публикации на Европейската комисия. 

г. КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Информацията, подадена във връзка с Вашата кандидатура, се записва в сигурна и защитена база данни. ICF Mostra гарантира защитата на данните и поверителността, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001. Копие от базата данни с информацията, подадена във връзка с Вашата кандидатура, ще бъде прехвърлено и съхранявано от Европейската комисия (Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, отдел K1).

д. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ, ПРОМЕНИТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ако желаете да проверите какви Ваши лични данни се съхраняват от Ваше име, да ги промените, поправите или изтриете, моля свържете се с бюрото за помощ, ръководено от ICF Mostra, като използвате координатите за връзка по-долу и изрично уточните каква е молбата Ви.

е. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Личните Ви идентификационни данни ще останат в базата данни до приключване на оценяването в конкурса и не повече от 5 години след края на конкурса.

ж. КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА

Ако желаете да проверите какви Ваши лични данни се съхраняват от Ваше име, да ги промените, поправите или изтриете, или ако имате въпроси във връзка с конкурса или обработваната информация в контекста на наградите за комуникация в областта на ОСП , не се колебайте да се свържете с бюрото за помощ във връзка с наградите, което функционира под отговорността на контролиращия орган, като използвате следните координати за връзка:

Бюро за помощ във връзка с наградите за комуникация в областта на ОСП

Ръководено от ICF Mostra S.A. от името на Европейската комисия

Телефон: +32 2 333 59 54

Имейл адрес: capca2014@iservice-europa.eu

З. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

В случай на спор можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните.