Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Môj projekt sa netýka priamo SPP. Môžem sa aj tak prihlásiť?

Hoci váš projekt nemusí výslovne súvisieť s SPP ako takou, musí sa týkať aspoň jedného/niekoľkých aspektov oblastí politiky SPP. Viac informácií o oblastiach politiky SPP nájdete na tejto webovej stránke: http://europa.eu/pol/agr/index_sk.htm.

Ako zistím, že môj projekt spĺňa kritériá oprávnenosti?

Prečítajte si kritériá oprávnenosti pre ocenenia v oblasti komunikácie. V prípade pochybností sa obráťte na asistenčné stredisko.

Môj projekt bol len malý/miestny projekt alebo projekt s obmedzeným rozpočtom. Budem mať rovnakú šancu vyhrať?

Áno, na veľkosti nezáleží! Projekty môžu byť malé alebo veľké, či už rozsahom alebo rozpočtom. Všetky prihlášky sa posudzujú na základe hodnotiacich kritérií, nie na základe ich veľkosti.

Ako mám postupovať v prípade, že je môj projekt zameraný aj na zúčastnené strany, aj na širokú verejnosť?

Môžete si vybrať ľubovoľnú kategóriu alebo kategóriu, ktorá sa zdá byť pre váš projekt najvhodnejšia. Výberové konanie bolo vytvorené tak, že porota môže presunúť vašu prihlášku do inej kategórie, ak bude túto kategóriu považovať za vhodnejšiu.

Kedy by som mal zvoliť kategóriu „Inovatívna komunikácia“?

Ak ste osobitne hrdí na inovatívne a/alebo kreatívne prvky vášho projektu, táto kategória je práve pre vás. V tejto kategórii hľadáme najoriginálnejšie, najpresvedčivejšie, najvtipnejšie, najinteraktívnejšie alebo najkreatívnejšie činnosti. Vaša činnosť môže (no nemusí) zahŕňať: kreatívne podujatia, prezentácie, vizuálne prvky, reklamy, infografiku, videoklipy, vírusové reklamy, mobilné aplikácie, webové stránky atď.

Môžem prihlásiť ten istý projekt do viacerých kategórií?

Nie, každý projekt možno do súťaže prihlásiť len raz.

Koľko projektov môžem prihlásiť?

Uchádzači môžu prihlásiť celkovo až tri rôzne projekty v rámci jednej alebo rôznych kategórií ocenenia.

Ako sa mám prihlásiť?

Ak sa chcete prihlásiť, vytvorte si účet a e-mailom dostanete potvrdenie s prepojením. Kliknutie na prepojenie vás presmeruje na webovú stránku s online formulárom prihlášky do súťaže o ceny v oblasti komunikácie.

Musím vyplniť prihlášku naraz? Môžem si prihlášku uložiť a dokončiť jej vypĺňanie neskôr?

K vypĺňaniu alebo k oprave svojej prihlášky sa môžete vrátiť kedykoľvek až do 31. októbra 2014 do 12.00 h SEČ, pokiaľ ste ešte neklikli na tlačidlo „prihlásiť“.

Projekt bol výsledkom spolupráce niekoľkých partnerov. Kto by mal podať prihlášku?

Prihlášky prijímame od ktoréhokoľvek partnera projektu, ale najlepšie by bolo, keby prihlášku za všetkých partnerov podal hlavný partner alebo hlavný organizátor projektu.

Projekt sa realizoval v inom jazyku, než je angličtina, francúzština alebo nemčina. Musím preložiť svoj projekt alebo súvisiace komunikačné materiály do jedného z týchto jazykov, aby som ho mohol prihlásiť?

Formuláre prihlášok by sa mali vyplniť v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Prihlášky v inom jazyku nebudú prijaté.

Nemusíte však prekladať projekt ani súvisiace komunikačné materiály, aby ste ho mohli prihlásiť.

Bude moja prihláška zverejnená?

Časť obsahujúca zhrnutie projektu z formulára prihlášky, ako aj kontaktné údaje vašej organizácie sa môžu použiť na webovej stránke Európskej komisie alebo v publikáciách vydávaných GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Používanie osobných údajov podlieha právnym predpisom EÚ.

Musím si pripraviť niečo na slávnostné odovzdávanie cien?

Finalisti budú vyzvaní, aby predstavili svoj projekt pred hlasovaním publika. Ďalšie usmernenia dostanú úspešní finalisti do polovice decembra.

Prihlásil som sa minulý rok. Môžem svoj projekt prihlásiť znovu?

Áno, ak ste svoj projekt prihlásili minulý rok a nedostali ste sa do užšieho výberu, môžete sa prihlásiť znovu. Ak plánujete prihlásiť znovu ten istý projekt, jasne uveďte nové prvky, vykonané zmeny a výsledky vášho projektu.

Upozorňujeme, že finalisti z predchádzajúcich ročníkov nesmú prihlasovať ten istý projekt v tomto ročníku. Finalisti však môžu predstaviť nový projekt.