Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
LV INFORMĀCIJA PAR TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU SEKTORĀLAJĀM TIRGUS UZRAUDZĪBAS PROGRAMMĀM - 2015.GADAM Download native rendition (903.909) Download PDF rendition (1,200.792)
EN INFORMATION ON THE SECTORAL MARKET SURVEILLANCE PROGRAMMES OF MARKET SURVEILLANCE AUTHORITIES 2015 Download native rendition (387.87) Download PDF rendition (389.248)