Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
LV [Veidne] tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanas pārskatīšanai un novērtēšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 18. panta 6. punktu par laikposmu no 2010. līdz 2013. gadam - Latvija Download native rendition (1,790.105) Download PDF rendition (1,791.221)
EN review and assessment of the functioning of market surveillance activities pursuant to Article 18(6) of Regulation (EC) No 765/2008 - 2010-2013 - Latvia Download native rendition (429.225) Download PDF rendition (430.67)