Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
LV Publiskā iepirkuma reforma 11. faktu lapa JAUNIE NOTEIKUMI “ĪPAŠAJIEM SEKTORIEM” Download native rendition (253.479) Download PDF rendition (254.88)
LT VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REFORMA INFORMACIJOS SUVESTINĖ Nr. 11. NAUJOS KOMUNALINIO SEKTORIAUS TAISYKLĖS Download native rendition (255.493) Download PDF rendition (256.88)
CS REFORMA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PŘEHLED č. 11: NOVÁ PRAVIDLA PRO „SLUŽBY VEŘEJNÉHO ZÁJMU“ Download native rendition (261.779) Download PDF rendition (263.164)
SL REFORMA JAVNEGA NAROČANJA PODATKOVNI LIST ŠT. 11: NOVA PRAVILA ZA POSEBNE SEKTORJE Download native rendition (254.231) Download PDF rendition (255.632)
SK REFORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PREHĽAD Č. 11: NOVÉ PRAVIDLÁ PRE VYBRANÉ ODVETVIA Download native rendition (99.738) Download PDF rendition (101.167)
DA REFORM AF OFFENTLIGE INDKØB TEKST 11: DE NYE REGLER FOR FORSYNINGSVIRKSOMHED Download native rendition (249.912) Download PDF rendition (251.3)
IT RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI SCHEDA N. 11: LE NUOVE NORME PER I "SETTORI SPECIALI" Download native rendition (249.39) Download PDF rendition (250.776)
HU KÖZBESZERZÉSI REFORM 11. SZ. TÁJÉKOZTATÓ: A KÖZÜZEMI ÁGAZATOKRA VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOK Download native rendition (258.168) Download PDF rendition (259.567)
PT REFORMA DOS CONTRATOS PÚBLICOS FICHA N.º 11: NOVAS REGRAS APLICÁVEIS AOS «SETORES ESPECIAIS» Download native rendition (253.032) Download PDF rendition (254.417)
PL REFORMA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BROSZURA NR 11. NOWOŚCI W SEKTORACH SPECJALNYCH Download native rendition (101.828) Download PDF rendition (103.258)
SV NYA REGLER FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING FAKTABLAD 11: SÄRSKILDA SEKTORER Download native rendition (250.158) Download PDF rendition (251.555)
FR RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS FICHE N° 11 : LES NOUVELLES RÈGLES POUR LES "SECTEURS SPÉCIAUX" Download native rendition (256.354) Download PDF rendition (257.755)
EN PUBLIC PROCUREMENT REFORM - FACT SHEET No 11: NEW RULES FOR THE UTILITIES SECTORS Download native rendition (64.674) Download PDF rendition (66.081)
ET RIIGIHANGETE REFORM TEABELEHT nr 11: UUED EESKIRJAD KOMMUNAALTEENUSTE SEKTORI JAOKS Download native rendition (64.279) Download PDF rendition (65.624)
ES REFORMA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA FICHA Nº 11: NOVEDADES EN LOS “SECTORES ESPECIALES” Download native rendition (254.828) Download PDF rendition (256.225)
NL HERVORMING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN NOTITIE nr. 11: NIEUWE REGELS VOOR DE "SPECIALE SECTOREN" Download native rendition (247.03) Download PDF rendition (248.43)
DE REFORM DER ÖFFENTLICHEN AUFTRAGSVERGABE ÜBERSICHT Nr. 11: NEUE REGELN FÜR BESONDERE BEREICHE Download native rendition (257.126) Download PDF rendition (258.525)
EL ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ αριθ. 11 : ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» Download native rendition (254.746) Download PDF rendition (256.146)