Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
EN C(2007)1909 - Commission Decision of 3/5/2007 on a request for derogaton based on Article 14(2) of Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council in respect of archaeologists Download native rendition (1,296.81) Download PDF rendition (494.785)
CS K(2007)1909 v konečném znění - Rozhodnutí Komise ze dne 03/V/2007 Rozhodnutí Komise o žádosti o odchylku podle čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o archeology Download native rendition (198.664) Download PDF rendition (198.599)