Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
EN C(2009)7448 - Commission decision 30.9.2009 on a request for derogation submitted by the Czech Republic on the basis of Article 14(2) of Directive 2005/36/EC in respect of authorised architects, authorised engineers and authorised technicians Download native rendition (62.085) Download PDF rendition (62.098)
CS K(2009)7448 v konečném znění - Rozhodnutí Komise ze dne 30.9.2009 o žádosti o odchylku předložené Českou republikou na základě čl. 14 odst. 2 směrnice 2005/36/ES, pokud jde o autorizované architekty, autorizované inženýry a autorizované techniky Download native rendition (225.896) Download PDF rendition (225.765)