Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
LV Pamatnostādnes - Savstarpējas atzīšanas regulas piemērošana uztura bagātinātājiem Download native rendition (198.678) Download PDF rendition (198.606)
LT Rekomendacinis dokumentas - Abipusio pripažinimo reglamento taikymas maisto papildams Download native rendition (189.078) Download PDF rendition (188.789)
CS Pokyny - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u doplňků stravy Download native rendition (188.093) Download PDF rendition (187.642)
SL Smernice - Uporaba uredbe o vzajemnem priznavanju za prehranska dopolnila Download native rendition (169.655) Download PDF rendition (169.313)
SK Usmerňujúci dokument - Uplatňovanie nariadenia o vzájomnom uznávaní na potravinové doplnky Download native rendition (343.432) Download PDF rendition (455.155)
RO Document de orientare - Aplicarea Regulamentului privind recunoaşterea reciprocă în cazul suplimentelor alimentare Download native rendition (185.148) Download PDF rendition (184.892)
DA Vejledning - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud Download native rendition (59.703) Download PDF rendition (58.055)
IT Documento di orientamento - L’applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento agli integratori alimentari Download native rendition (60.767) Download PDF rendition (59.193)
MT Dokument ta' Gwida - L-applikazzjoni tar-Regolament ta' Għarfien Reċiproku għassupplementi tal-ikel Download native rendition (186.923) Download PDF rendition (186.791)
HU Útmutató - A kölcsönös elismerésről szóló rendelet alkalmazása étrendkiegészítőkre Download native rendition (175.338) Download PDF rendition (174.967)
PL Wytyczne - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety Download native rendition (197.08) Download PDF rendition (196.863)
PT Documento de orientação - Aplicação do Regulamento «Reconhecimento Mútuo» a suplementos alimentares Download native rendition (58.333) Download PDF rendition (56.802)
SV Vägledning - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på kosttillskott Download native rendition (57.703) Download PDF rendition (56.241)
FR Document d’orientation - L’application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux compléments alimentaires Download native rendition (62.29) Download PDF rendition (60.599)
BG Ръководство - Прилагане на регламента за взаимното признаване по отношение на хранителни добавки Download native rendition (211.514) Download PDF rendition (211.385)
EN Guidance document - The application of the Mutual Recognition Regulation to food supplements Download native rendition (55.862) Download PDF rendition (54.386)
ET Juhised - Vastastikuse tunnustamise määruse kohaldamine toidulisandite suhtes Download native rendition (55.73) Download PDF rendition (54.564)
ES Documento orientativo - La aplicación del Reglamento de reconocimiento mutuo a los complementos alimenticios Download native rendition (58.654) Download PDF rendition (57.092)
NL Leidraad - De toepassing van de Verordening betreffende wederzijdse erkenning op voedingssupplementen Download native rendition (59.635) Download PDF rendition (57.961)
DE Leitlinien - Die Anwendung der Verordnung über die gegenseitige Anerkennung auf Nahrungsergänzungsmittel Download native rendition (68.888) Download PDF rendition (67.185)
EL Έγγραφο καθοδήγησης - Η εφαρμογή του κανονισμού αμοιβαίας αναγνώρισης στα συμπληρώματα διατροφής Download native rendition (210.036) Download PDF rendition (209.953)
FI Toimintaohjeet - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen ravintolisiin Download native rendition (66.35) Download PDF rendition (64.944)