Διαδρομή πλοήγησης

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ο δικτυακός αυτός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τις πρωτοβουλίες της και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος αυτός περιλαμβάνει πληροφορίες:

 • γενικού μόνο χαρακτήρα και οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων;
 • όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες,
 • συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός της Επιτροπής και μη ελεγχόμενους από αυτήν, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη,
 • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων.Μόνον η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση, ή από την 1ηΙουλίου 2013 η ηλεκτρονική έκδοση που διατίθεται στον ιστότοπο EUR-Lex), είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον τόπο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του τόπου ή άλλου εκτός της Επιτροπής και συνδεόμενου με αυτόν δικτυακού τόπου.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2016

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται βάσει της Απόφασης της 12ης Δεκεμβρίου 2011 [775KB] .

Η γενική αρχή που διέπει την επαναχρησιμοποίηση μπορεί να υπόκειται σε όρους που ενδέχεται να διευκρινίζονται σε μεμονωμένες ανακοινώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Γι’ αυτό, συνιστούμε στους χρήστες να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας των μεμονωμένων ιστοτόπων του Europa, καθώς και των μεμονωμένων εγγράφων. Η επαναχρησιμοποίηση δεν ισχύει για έγγραφα που υπόκεινται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.
Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Κοινότητας» βασίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 [220 KB] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» θεσμικών δικτυακών τόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται στην περιοχή eu.
Παρόλο που μπορεί κανείς να φυλλομετράει στους περισσότερους από αυτούς τους δικτυακούς τόπους χωρίς να δηλώσει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούνται.

Οι δικτυακοί τόποι που απαιτούν αυτές τις πληροφορίες τις επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερόμενο κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Προς αυτόν τον σκοπό,

 • Για κάθε συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής,
 • Σε κάθε θεσμικό όργανο, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους της επεξεργασίας σύμφωνα με την πλήρωση των υποχρεώσεων τους (βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού),
 • Για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 41 ως 45 του κανονισμού).

Η «οικογένεια» των θεσμικών δικτυακών τόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιοχή eu, παρέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία;
Μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από τον εξυπηρετητή EUROPA είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο Διαδίκτυο αποσκοπώντας στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο εξυπηρετητής EUROPA προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτιώνοντας επομένως τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ,
 2. Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας, χάρη στις οποίες βελτιώνονται οι επαφές με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς - διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις διαβουλεύσεις σχετικά με τις διάφορες πολιτικές, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς ανάδρασης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ,
 3. Υπηρεσίες συναλλαγών, χάρη στις οποίες παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, δημοσιονομικές πράξεις, προσλήψεις, συμμετοχές σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων, κ.λ.π.

Πληροφορίες που περιέχονται σε μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής:
Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό που δεν συμβιβάζεται με τον προαναφερόμενο στόχο,
 • Ποιοι λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών που σας αφορούν προσωπικά. Η ΕΕ αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την πλήρωση των προαναφερομένων στόχων και εφόσον πρόκειται για τις προαναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών. Η ΕΕ δεν πρόκειται να αποκαλύψει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορίας,
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν, να επαληθεύσετε την αξιοπιστία τους και, αν χρειαστεί, να τις διορθώσετε. Υπό την ιδιότητά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προβάλλοντας νόμιμους σοβαρούς λόγους, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή αν η συλλογή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση συμβάσεως της οποίας είστε μέρος, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κάποιον σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας κατά τρόπον ανεπίδεκτο παρερμηνείας,
 • Ποια είναι η χρονική διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων σας. Η ΕΕ διατηρεί αυτά τα δεδομένα μόνο κατά το χρονικό διάστημα το οποίο χρειάζεται για την πλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους,
 • Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προφύλαξη των πληροφοριών που σας αφορούν έναντι ενδεχομένης άτοπης χρήσης τους ή μη εγκεκριμένης πρόσβασης σε αυτές;
 • Με ποια πρόσωπα μπορείτε να έλθετε σε επαφή σε περίπτωση που θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να καταγγείλετε.

«Europa Analytics»

Η «Europa Analytics» είναι μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μετρά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ιστοσελίδων της στον EUROPA.

Περισσότερα για την υπηρεσία «Europa Analytics».

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν την επιλογή "Επικοινωνία". Πληκτρολογώντας πάνω στην επιλογή αυτή, τίθεται σε λειτουργία το λογισμικό για τα ηλεκτρονικά μηνύματα και καλείστε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής θυρίδας του αποδέκτη δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθείτε σε ποιά υπηρεσία προωθήθηκε το αρχικό σας μήνυμα.

Αν σας δημιουργηθούν απορίες σχετικά με τον χειρισμό που τυγχάνουν τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή τα προσωπικά σας στοιχεία, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;